Србија

Желите да отплатите кредит пре времена? Када видите колику накнаду морате да платите банци, изненадићете се

Банке у Србији не наплаћују накнаде за превремену отплату кредита, изузев када се ради о стамбеним кредитима. Према важећем закону, код стамбених кредита ова накнада може бити највише један одсто од износа превемено отплаћеног кредита.
Уколико неко жели да превремено отплати кредит, делимично или у целости, потребно је да банци поднесе писмени захтев. Том приликом добиће потврду о висини дуга, уз напомену да висина дуга важи на дан издавања потврде.

Уколико превремену отплату не извршите истог дана, већ то учините касније, неопходно је да на тај дан још једном проверите висину дуга, јер ће он бити увећан за износ камате за протекли период.

Превремена отплата кредита регулисана је Закона о заштити корисника финансијских услуга, који је донет 5. децембра 2011.

Он предвиђа да корисник има право да у било ком моменту, у потпуности или делимично, изврши своје обавезе из уговора о кредиту, у ком случају има право на умањење укупне цене кредита за износ камате и трошкова за преостали период трајања тог уговора (превремена отплата).

Ситуација у нашим банкама се разликује:

Поједине банке не наплаћују накнаду за превремену отплату кредита, изузев код стамбених кредита код којих је иста дефинисана у складу са Законом о заштити корисника финансијских услуга.

Друге банке својим клијентима пружају могућност превремене отплате готовинских и стамбених кредита уз накнаду која у складу са законом износи до 1 одсто превремено отплаћеног износа у случају да је период између превремене отплате и уговореног рока дужи од једне године, односно до 0,5 одсто превремено отплаћеног износа ако је овај период краћи од једне године.

Треће не обрачунава провизију за превремену отплату нити за један модел кредита. То се односи како за делимичну, тако и за отплату кредита у целости.

Извор: Telegraf.rs