loading...
Србија

ВЕСТ КОЈА ЋЕ ОБРАДОВАТИ СВЕ СРБЕ: Почиње ноћни живот, кафане, сплавови, клубови и свадбе

Из­ме­ње­на на­ред­ба Број гра­ђа­на ко­ји се мо­гу оку­пи­ти на јав­ном ме­сту, у отво­ре­ном или за­тво­ре­ном прос­то­ру, по­ве­ћан је са 50 на ду­пло ви­ше, што по­сле ви­ше ме­се­ци пау­зе омо­гу­ћа­ва ор­га­ни­зо­ва­ње прослава

Из­ме­ном на­ред­бе ми­ни­стра здра­вља Зла­ти­бо­ра Ло­н­ча­ра број љу­ди ко­ји се мо­же оку­пи­ти на јав­ном ме­сту, у за­тво­ре­ном и отво­ре­ном прос­то­ру, по­ве­ћан је са 50 на 100 гра­ђа­на, уз при­ме­ну пре­вен­ти­в­них ме­ра за­шти­те од ко­ро­на­ви­ру­са, као што су но­ше­ње за­шти­т­них ма­ски и ру­ка­ви­ца.

Ово зна­чи да би па­ро­ви уско­ро мо­гли да ор­га­ни­зу­ју ма­ње сва­д­бе до 100 зва­ни­ца ко­је су мо­ра­ли да от­ка­жу због епи­де­ми­је ко­ро­не, а гра­ђа­ни ра­зне про­сла­ве, ро­ђе­н­да­не и кр­ште­ња, док је ве­ћи­на спла­во­ва и но­ћ­них клу­бо­ва у пре­сто­ни­ци већ на­ја­ви­ла да по­чи­ње с ра­дом по­че­т­ком ју­на.

Ве­н­ча­ња је до са­да би­ло мо­гу­ће оба­ви­ти искљу­чи­во у слу­жбе­ним прос­то­ри­ја­ма оп­шти­на и уз при­су­ство све­га пет осо­ба, уз мла­де­н­це, ма­ти­ча­ра и ку­мо­ве, а сви но­ћ­ни клу­бо­ви и спла­во­ви би­ли су за­тво­ре­ни. Али то се са­да ме­ња за­хва­љу­ћи по­пу­шта­њу ме­ра за­бра­не оку­пља­ња, што је обја­вље­но у Слу­жбе­ном гла­сни­ку.

Одлу­ка стручњака

Епи­де­мио­лог и члан криз­ног шта­ба Пре­драг Кон обја­шња­ва за Ку­рир да је по­ве­ћа­ње до­зво­ље­ног бро­ја љу­ди на јав­ним ску­по­ви­ма би­ла за­јед­ни­ч­ка одлу­ка стру­ч­ња­ка, ко­ја је до­не­та због по­бо­љ­ша­ња си­туа­ци­је с ко­ви­дом 19 у зе­мљи.

– Све што је до 100 љу­ди, све мо­же, уз по­што­ва­ње ме­ра опре­за, на­рав­но. Си­туа­ци­ја је не­су­м­њи­во по­во­љ­на, али ни­је још уо­би­ча­је­на и пот­пу­но си­гу­р­на, па и да­ље има сми­сла спро­во­ди­ти одре­ђе­не ме­ре. По­пу­шта се пос­те­пе­но, пр­во смо по­ве­ћа­ли на 100 љу­ди ка­ко би­смо си­г­на­ли­зи­ра­ли да је си­туа­ци­ја знат­но бо­ља. С дру­ге стра­не, не мо­же­те ни одјед­ном све да пу­сти­те, јер је опрез ну­жан, а по­се­б­но за ста­ри­је и хро­ни­ч­не бо­ле­сни­ке, за ко­је је и да­ље по­же­љ­но да избе­га­ва­ју ску­по­ве с ви­ше љу­ди у за­тво­ре­ном, ма­лом прос­то­ру. Одлу­ке ће­мо ме­ња­ти да­ље у за­ви­снос­ти од си­туа­ци­је – ка­зао је Кон за Ку­рир.

Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, у Ср­би­ји се да­ље оче­ку­је изла­зак и пот­пу­но су­зби­ја­ње епи­де­ми­је.

Под контролом

– Ула­зи­мо у 12. не­де­љу и још де­се­так да­на мо­же­мо да оче­ку­је­мо спо­ра­ди­ч­не слу­ча­је­ве обо­ље­ња. Ек­сце­сне си­туа­ци­је као што су би­ле у Вра­њу и Ле­ско­в­цу мо­гу то да по­ре­ме­те, али на­ј­ва­жни­је је да су бр­зо ста­вље­не под кон­тро­лу. Све­му се при­сту­па озби­љ­но и не­пре­ки­д­но се вр­ше те­сти­ра­ња ка­ко би сви слу­ча­је­ви би­ли от­кри­ве­ни на вре­ме и ау­то­мат­ски су­зби­је­ни. Сва­ко мо­ра да на­ста­ви да про­це­њу­је со­п­стве­ни ри­зик, иа­ко ће­мо ми епи­де­мио­ло­зи стал­но упо­зо­ра­ва­ти – ка­зао је Кон.

Ве­ћи­на пре­сто­ни­ч­ких спла­во­ва и но­ћ­них клу­бо­ва већ је на­ја­ви­ла да по­чи­ње с ра­дом по­че­т­ком ју­на.

Бра­ни­слав Тиодоровић За­шти­та неопходна

Епи­де­мио­лог Бра­ни­слав Тио­до­ро­вић ра­ни­је је пре­по­ру­чио да би сва­д­бе тре­ба­ло одло­жи­ти за по­ло­ви­ну на­ред­ног ме­се­ца јер ће та­да епи­де­мио­ло­шка си­туа­ци­ја би­ти да­ле­ко ми­р­ни­ја, али и упо­зо­рио да се не ра­чу­на на ви­ше сто­ти­на гос­ти­ју.

– Ни­ко ни од на­ших су­се­да ни­је одјед­ном до­пу­стио ве­ли­ки број љу­ди, сви су се огра­ни­чи­ли на 50 до 100 љу­ди. И да­ље ће мо­ра­ти да се по­шту­ју ме­ре у сми­слу да у том ре­сто­ра­ну где сла­ве про­ђу кроз де­зо­ба­ри­је­ру, да ту бу­ду де­зи­н­фе­к­цио­на сред­ства, да ко­но­ба­ри но­се ма­ске и дру­го – ре­као је епи­де­мио­лог.

Извор: Курир / Је­ле­на Пронић

loading...