Србија

АНА БР­НА­БИЋ ОТКРИЛА: Вакцине за масовну имунизацију у Србији тек крајем…

Фото: Јутјуб

Пан­де­ми­ја ко­ро­на­ви­ру­са до ср­жи је уздр­ма­ла два основ­на при­н­ци­па мо­де­р­ног све­та – при­н­цип љу­д­ских пра­ва и њи­хо­вог по­што­ва­ња и при­н­цип јед­на­кос­ти из­ме­ђу по­је­ди­на­ца и из­ме­ђу зе­ма­ља, по­ру­чи­ла је пре­ми­је­р­ка Ана Бр­на­бић.

„Љу­д­ска пра­ва и пан­де­ми­ја јед­на је од на­ј­ва­жни­јих те­ма, не са­мо код нас већ гло­бал­но, и то у го­ди­ни ко­ја је у по­след­њих 100, изу­зи­ма­ју­ћи Дру­ги све­т­ски рат, на­ј­те­жа за чо­ве­чан­ство“, ре­кла је Бр­на­би­ће­ва на ску­пу по­во­дом обе­ле­жа­ва­ња Ме­ђу­на­род­ног да­на љу­д­ских пра­ва.

Региструјте се на првој српској друштвеној мрежи Србсбук

Свет ће би­ти те­же ме­сто за жи­вот и би­ће ма­ње фер по­сле пан­де­ми­је, при­ме­ти­ла је Бр­на­би­ће­ва и иста­кла да се јаз из­ме­ђу бо­га­тих и си­ро­ма­шних, ка­ко по­је­ди­на­ца тако и зе­ма­ља, пре­тва­ра у не­пре­мос­ти­ву про­ва­ли­ју и да је бо­р­ба про­тив пан­де­ми­је вео­ма ску­па.

„Де­вет од 10 си­ро­ма­шних зе­ма­ља ве­ро­ват­но не­ће мо­ћи да при­ми ва­к­ци­ну 2021. го­ди­не, јер су бо­га­те зе­мље већ ку­пи­ле 53 од­сто ва­к­ци­на пре­дви­ђе­них за производ­њу сле­де­ће го­ди­не. А са тих 53 од­сто ва­к­ци­на ва­к­ци­ни­са­ће се са­мо 14 од­сто уку­п­не по­пу­ла­ци­је“, ука­за­ла је пре­ми­је­р­ка.

Ина­че, ка­ко на­во­ди Али­јан­са за ва­к­ци­на­ци­ју, ко­ју чи­не Ам­не­сти ин­те­р­не­ше­нел и Ок­с­фам, а пре­но­си ЦНН, бро­ј­ке по­ка­зу­ју да су све „Мо­де­р­ни­не“ ва­к­ци­не и 96 од­сто „Фа­ј­зе­ро­вих“ ва­к­ци­на већ ку­пи­ле бо­га­те зе­мље.

Пре­ми­је­р­ка је до­да­ла да јој је је­дан прои­зво­ђач ва­к­ци­на ре­као да Ср­би­ја до­зе по­тре­б­не за ма­сов­ну иму­ни­за­ци­ју мо­же да до­би­је тек кра­јем иду­ће го­ди­не.

Извор: Курир.рс/ А.Г.

СРБИЈА

РУСИЈА

СВЕТ

ПРАВОСЛАВЉЕ