Србија

Важно обавештење за све грађане! ОВО СУ ПОРЕЗИ КОЈЕ МОРАТЕ ДА ПЛАТИТЕ ДО КРАЈА МЕСЕЦА! Ево шта треба да знате!

Пореска управа објавила је порески календар за јануар, према којем први рок истиче сутра – за достављање обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних програма у претходном месецу, као и за достављање извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за претходни месец.

– Исплатиоци прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма дужни су да доставе пријаву и обавештење до 5. у месецу за уговоре закључене у претходном месецу.

Региструјте се на првој српској друштвеној мрежи Србсбук

Пријаве се подносе на обрасцу ОЗУ, уз који се подносе и копије свих закључених уговора у претходном месецу.

– Такође, сви послодавци који имају обавезу запошљавања особа са инвалидитетом дужни су да до 5. јануара доставе одговарајући извештај надлежној јединици Пореске управе према свом седишту на обрасцу ИОСИ.

Образац се доставља најкасније до петог у месецу за претходни месец, без обзира на који начин је обавеза извршена у претходном месецу.

– Следећи рок је 11. јануар, за подношење пореске пријаве и плаћање пореза на премије неживотних осигурања за претходни месец.

Порески обвезник пореза на премије неживотног осигурања је друштво за осигурање. Пријаве се подносе на обрасцу ПП-ППНО, без обзира да ли постоји обавеза плаћања за тај месец.

– Такође, 11. јануар је рок за подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец од стране пореског дужника из члана 10. Закона о ПДВ.

Порески дужник који није обвезник ПДВ дужан је да за промет добара и услуга обрачуна и плати ПДВ и поднесе пореску пријаву за порески период, односно месец у којем је настала пореска обавеза. Пријава се подноси на обрасцу ПП ПДВ.

– Затим, 15. јануара истиче рок за плаћање месечних аконтација пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за претходни месец Предузетник који води пословне књиге месечну аконтацију пореза плаћа у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу поднете пореске пријаве ППДГ-1С.

Предузетник који порез плаћа на паушално утврђен приход аконтацију пореза плаћа у року од 15 дана по истеку сваког месеца на основу решења Пореске управе.

– Такође, 15. јануар је рок за плаћање доприноса за свештенике и верске службенике, за домаће држављане запослене у иностранству и за иностране пензионере за претходни месец.

Обвезници доприноса – свештеници и верски службеници, домаћи држављани запослени у иностранству и инострани пензионери плаћају месечну аконтацију доприноса за обавезно социјално осигурање у року од 15 дана по истеку месеца на основу решења Пореске управе.

– До 15. је и рок за подношење пореске пријаве о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче односно чланове привредног друштва.

Привредно друштво је дужно да поднесе пореску пријаву о обрачунатим доприносима за осниваче, односно чланове привредног друштва на обрасцу ПП ОД-О и плати обрачунате доприносе до 15. у месецу за претходни месец.

– Рок за подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец Порески обвезници који су се евидентирали за ПДВ и којима је порески период календарски месец дужни су да поднесу пореску пријаву ПП ПДВ и плате обрачунати ПДВ у року од 15 дана по истеку месеца.

Такође, обвезник ПДВ доставља надлежном пореском органу, уз пореску пријаву ПДВ и образац ПИД ПДВ 1- претежни извоз добара у иностранство за претходни месец, ако је у том месецу испунио један од критеријума да постане обвезник ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство.

– До 15. јануара се подносе пореске пријаве и плаћа ПДВ за четврто тромесечје 2020. године.

Пријава се подноси на обрасцу ПП ПДВ – Пореска пријава за порез на додату вредност.

Такође, обвезник ПДВ доставља надлежном пореском органу, уз пореску пријаву ПДВ и образац ПИД ПДВ 1- претежни извоз добара у иностранство за четврто тромесечје , ако је у четвртом тромесечју испунио један од критеријума да постане обвезник ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство.

– До 15. јануара се подноси захтев за промену пореског периода за који се предаје пореска пријава и плаћа ПДВ из календарског тромесечја у календарски месец. Захтев се подноси на обрасцу ИЕПДВ.

– До 15. јануара је и рок за плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец.

Обвезници пореза на добит правних лица врше плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец на основу поднете ПП ПДП пријаве.

– До 15. јануара је и рок за плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца.

Обвезник акцизе је дужан да обрачунату акцизу уплати најкасније 15. дана у месецу за износ акцизе обрачунат за период од 16. до краја претходног месеца.

– До 15. јануара је и рок за подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе за претходни месец.

Обвезник акцизе обавезан је да утврђену обавезу по основу акцизе искаже у пореској пријави коју подноси Пореској управи на прописаном обрасцу ПП ОА најкасније у року од 15 дана по истеку календарског месеца за тај месец.

– До 15. јануара се подносе пореске пријаве и плаћае акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец.

Обвезник акцизе обавезан је да утврђену обавезу по основу акцизе на електричну енергију искаже у пореској пријави коју подноси Пореској управи по истеку календарског месеца у којем се врши очитавање, на прописаном обрасцу ПП ОАЕЛ и обрачунату акцизу плати у периоду за подношење пореске пријаве, односно најкасније у року од 15 дана по истеку календарског месеца у којем је извршено очитавање потрошње електричне енергије.

– На крају, 29. јануара истиче рок за плаћање обрачунате акцизе за период од 01. до 15. дана у месецу.

Обвезник акцизе је дужан да обрачунату акцизу уплати најкасније последњег дана у месецу за износ акцизе обрачунат у периоду од 1. до 15. дана у месецу.

Достава пописних листи акцизних производа надлежној филијали за период од 01.01 до 31.12.2020. године.

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Еспресо.рс/ Танјуг