Регион

СКАНДАЛ! МИЛО БРУТАЛНО ИЗВРЕЂАО ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ И СПЦ: Вучић је као Хитлер, а Јоаникије…

Ђу­ка­но­вић је у хр­ват­ским ме­ди­ји­ма пред­сед­ни­ка Ср­би­је упо­ре­дио с на­ци­сти­ч­ким во­ђом, од­го­вор­ним за смрт ми­лио­на љу­ди, а Ср­п­ску пра­во­слав­ну цр­кву на­звао „ре­тро­гра­д­ном кле­ро­фа­ши­сти­ч­ком ме­на­же­ри­јом“

Ми­ло Ђу­ка­но­вић, пред­сед­ник Цр­не Го­ре, ме­се­ци­ма уна­зад да­је за­па­љи­ве изја­ве о Ср­би­ји и од­но­си­ма две зе­мље, али са­да је пре­шао ли­ни­ју – Але­к­сан­дра Ву­чи­ћа, пред­сед­ни­ка Ср­би­је, упо­ре­дио је са Адо­л­фом Хи­тле­ром, а СПЦ на­звао „ре­тро­гра­д­ном кле­ро­фа­ши­сти­ч­ком ме­на­же­ри­јом“!

Са­го­вор­ни­ци Ку­ри­ра оце­њу­ју да Ђу­ка­но­вић на овај на­чин при­кри­ва со­п­стве­не ге­но­ци­д­не на­ме­ре и скре­ће па­жњу са кри­ми­нал­ног гли­ба у ко­ме се на­шао.

Пре­шао гра­ни­цу нормалног

– На­си­л­ни­ч­ки ве­ли­ко­ср­п­ски на­цио­на­ли­зам, си­туи­ран у са­мом се­ди­шту др­жав­не по­ли­ти­ке Ср­би­је, др­ско по­ку­ша­ва на­ме­т­ну­ти сли­ку о Цр­ној Го­ри као дру­гој ср­п­ској др­жа­ви, ко­ја је гре­шком и не­па­жњом ра­ни­јег бео­гра­д­ског др­жав­ног вр­ха оства­ри­ла не­за­ви­сност. И са­да се та „гре­шка“ по­ку­ша­ва испра­ви­ти ми­ли­тан­т­но-по­ли­ти­ч­ким де­ло­ва­њем преос­та­ле пре­ко­гра­ни­ч­не ин­фра­стру­к­ту­ре ве­ли­ке Ср­би­је – цр­кве Ср­би­је, ква­зи­ве­р­ске за­јед­ни­це од­го­вор­не за ве­ћи­ну зло­чи­на ко­је је тај на­цио­на­ли­сти­ч­ки про­је­кт по­чи­нио од де­ве­де­се­тих го­ди­на до да­нас.

По­че­т­ни успе­си да­ли су кри­ла тој ре­тро­гра­д­ној кле­ро­фа­ши­сти­ч­кој ме­на­же­ри­ји: по­ли­ти­ч­ке су се ли­ти­је, уз гро­мо­гла­сну по­др­шку слу­жбе­ног Бео­гра­да, успе­ле пред­ста­ви­ти као од­бра­на угро­же­них све­ти­ња и ве­р­ских пра­ва; тео­крат­ска вла­да Цр­не Го­ре, ан­ти­ц­р­но­го­р­ска и кви­сли­н­шка, у слу­жби је по­ср­бљи­ва­ња сво­је др­жа­ве ко­ју осва­ја­њем Це­ти­ња же­ле и си­м­бо­ли­ч­но ба­ци­ти на ко­ле­на и по­ни­зи­ти, да је као по­кра­ји­ну при­пре­ме за жи­вот у про­је­к­ти­ра­ном „ср­п­ском све­ту“, што је еу­фе­ми­зам за „ве­ли­ку Ср­би­ју“ – на­вео је Ђу­ка­но­вић у ин­те­р­вјуу за Ју­тар­њи ли­ст, као и да је ово са­да „на­ја­гре­си­в­ни­ји на­пад ве­ли­ко­ср­п­ског на­цио­на­ли­з­ма на цр­но­го­р­ску др­жа­ву и цр­но­го­р­ски иден­ти­тет у но­ви­јој исто­ри­ји“. То, до­да­је, „ни­је би­ло ни у вре­ме Сло­бо­да­на Ми­ло­ше­ви­ћа“. Са Ву­чи­ћем се не чу­је, али су, исти­че, у јед­ном пе­рио­ду има­ли ко­н­стру­к­ти­в­не од­но­се.

– На­рав­но, не узи­мам за озби­љ­но ње­го­ве неис­кре­не по­ру­ке да приз­на­је не­за­ви­сност Цр­не Го­ре и да же­ли брат­ске и при­ја­те­љ­ске од­но­се, док ње­го­ви ми­ни­стри отво­ре­но го­во­ре за­што је „ср­п­ски свет“, тј. „ве­ли­ка Ср­би­ја“, ну­жност ср­п­ског на­ро­да у ре­ги­ји чи­ји је са­мо­зва­ни за­шти­т­ник др­жа­ва Ср­би­ја.О озби­љ­нос­ти Ву­чи­ће­вих изја­ва на­ј­бо­ље све­до­чи твр­д­ња да је Цр­на Го­ра по­ко­ра­ва­ла Ср­би­ју по­след­њих 30 го­ди­на и ка­ко у то­ме не­ће успе­ти. То је исто као да је Хи­тлер 1939. изја­вио да не­ће до­пу­сти­ти да Че­хо­сло­ва­ч­ка по­ко­ри Не­ма­ч­ку – ре­као је Ђу­ка­но­вић, а на пи­та­ње да ли се пред­сед­ник Ср­би­је вра­тио на ме­мо­ран­ду­м­ску по­ли­ти­ку Ми­ло­ше­ви­ћа, пре­ко ко­је же­ли „ане­к­ти­ра­ти“ Цр­ну Го­ру, на­вео је да је Ву­чић на­д­ма­шио Ми­ло­ше­ви­ћа.

Пред­сед­ник Ску­п­шти­не Иви­ца Да­чић ка­же да је Ђу­ка­но­вић пре­шао све гра­ни­це но­р­мал­ног по­на­ша­ња и под­се­ћа да му ра­ни­је ни­је сме­та­ла Ми­тро­по­ли­ја, чак је одла­зио на Це­ти­ње да Ам­фи­ло­хи­ју љу­би ру­ку.

– Он пла­ши Цр­ну Го­ру Ср­би­јом са­мо да би очу­вао сво­ју фу­н­к­ци­ју, сва­ђа­ју­ћи два брат­ска и при­ја­те­љ­ска на­ро­да. Ово што да­нас Ђу­ка­но­вић го­во­ри и ра­ди чи­ни­ло се са­мо у вре­ме Хи­тле­ра. Ни­шта не­ће зау­ста­ви­ти ње­гов пад, па ни ге­бе­л­со­в­ски ме­то­ди да ће сто пу­та изго­во­ре­на лаж пос­та­ти исти­на – по­ру­чио је Да­чић.

По­га­ни речник Ми­ло: Јоа­ни­ки­је је кр­ва­ви митрополит

л Ђу­ка­но­вић је ка­зао да су „ду­хо­ви­ти Це­ти­ња­ни“ за ми­тро­по­ли­та Јоа­ни­ки­ја ре­кли да је он пр­ви „дос­та­вље­ни“ ми­тро­по­лит (алу­ди­ра­ју­ћи што је на усто­ли­че­ње пре­ба­чен хе­ли­ко­п­те­ром).

– А вла­да је ту са­мо би­ла у уло­зи услу­жне ко­м­па­ни­је „Гло­во“. Ни­је са­мо дос­та­вље­ни, не­го и кр­ва­ви ми­тро­по­лит. У тој не­ча­сној ра­бо­ти је и По­р­фи­ри­је, пр­ви чо­век ср­п­ске цр­кве, обе­ле­жен тим жи­гом, што ни­кад не­ће мо­ћи спра­ти, док се не испри­ча Цр­ној Го­ри и Цр­но­гор­ци­ма – ка­зао је Ђу­ка­но­вић.

Гу­би­т­ни­ч­ки делиријум

Пре­ма ре­чи­ма пот­пред­сед­ни­ка СНС Ми­ло­ша Ву­че­ви­ћа, све изго­во­ре­но је сра­м­но чак и за Ђу­ка­но­ви­ћа, ко­ји, исти­че, очи­глед­но ха­лу­ци­ни­ра у свом гу­би­т­ни­ч­ком де­ли­ри­ју­му.

– Ми­сли ли Ђу­ка­но­вић да та­квом изја­вом мо­же да при­кри­је со­п­стве­не ге­но­ци­д­не на­ме­ре и на­ме­ре свог ДПС, с ко­јим де­це­ни­ја­ма у Цр­ној Го­ри по­ку­ша­ва да за­тре све што је ср­п­ско? Ми­сли ли да мо­же са­кри­ти то да на Ср­бе иде мо­т­ка­ма, уме­сто да им да­је пра­во на ве­ру и на­цио­нал­ност? Ми­сли ли да ће вре­ђа­њем пред­сед­ни­ка Ср­би­је и идио­т­ским оп­ту­жба­ма спре­чи­ти тог истог Ву­чи­ћа да се одре­к­не свог на­ро­да у Цр­ној Го­ри и бо­р­бе за ње­го­во пра­во да са­чу­ва сво­ју ве­ру и на­ци­ју, и дос­то­јан­ство. Не ми­сли тај Ђу­ка­но­вић ни­шта, јер не­ма ка­па­ци­тет за то! Не­ка се по­гле­да у огле­да­ло и ви­де­ће пра­вог на­след­ни­ка Хи­тле­ро­ве идео­ло­ги­је – ка­же Ву­че­вић за наш ли­ст и до­да­је:

– Ако се већ пла­ши та­кве „на­ци­сти­ч­ке Ср­би­је“, ка­ко сад по­ру­чу­је пре­ко хр­ват­ских ме­ди­ја, за­што сво­јој ро­д­би­ни и пу­ле­ни­ма до­зво­ља­ва да у „та­квој“ Ср­би­ји ку­пу­ју не­кре­т­ни­не и ба­шка­ре се по бео­гра­д­ским лу­к­су­зним хо­те­ли­ма и ре­сто­ра­ни­ма? Не бра­ни Ђу­ка­но­вић Цр­ну Го­ру од Ср­би­је, већ са­мо по­ку­ша­ва да скре­не па­жњу са кри­ми­нал­ног и фа­ши­сти­ч­ког гли­ба у ко­јем је до гу­ше, и да за­ле­чи со­п­стве­не по­ли­ти­ч­ке ра­не.

Ми­ни­стар уну­тра­шњих по­сло­ва Але­к­сан­дар Ву­лин ка­же да „страх, мр­жња и ко­м­пле­к­си пре­ма Ву­чи­ћу во­де Ђу­ка­но­ви­ћа“. – Ка­да Ђу­ка­но­вић ка­же да не­ко по­ку­ша­ва гу­р­ну­ти Цр­ну Го­ру у су­ко­бе, а по­ве­де у на­пад на по­ли­ци­ју и све­ште­ни­ке СПЦ 1.000 ху­ли­га­на, он­да не мо­же да вам бу­де жао што Ђу­ка­но­вић ви­ше ни­је Ср­бин. Ђу­ка­но­вић не схва­та да је на спис­ку Ву­чи­ће­вих прио­ри­те­та вео­ма нис­ко и да он за ње­га ни­је ни та­к­мац ни пре­д­мет ин­те­ре­со­ва­ња – на­вео је Ву­лин.

Са дру­ге стра­не, Ма­р­ко Ко­ва­че­вић, гра­до­на­че­л­ник Ни­к­ши­ћа, ука­зу­је да пред­сед­ник Цр­не Го­ре, док оп­ту­жу­је дру­ге да су слу­ге Бео­гра­да, ле­чи ра­не и тра­жи по­моћ у За­гре­бу.

Извор: Ка­та­ри­на Благовић/Курир

СРБИЈА

РУСИЈА

ПРАВОСЛАВЉЕ

КАЛЕНДАР

септембар 2021.
П У С Ч П С Н
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930