Србија

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ПИО ФОНДА: Имате право на повраћај доприноса, а ово је процедура!

Решење о праву на повраћај више или погрешно или уместо послодавца плаћеног доприноса доноси Фонд ПИО.

Осигураник запослени који је у поступку остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања сам извршио уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, а касније је ту обавезу извршио и послодавац, као и осигураник самосталних делатности и пољопривредник који је погрешно или више платио допринос за пензијско и инвалидско осигурање, има право на повраћај доприноса.

Решење о праву на повраћај више или погрешно или уместо послодавца плаћеног доприноса доноси Фонд ПИО.

Ово решење заједно са захтевом за повраћај доприноса подносе се Пореској управи.

Обвезник доприноса по основу уговорене накнаде може у току текуће године поднети Фонду ПИО захтев за престанак обавезе плаћања доприноса по основу будуће уговорене накнаде у тој години, када основица доприноса који су плаћени по основу уговорене накнаде, заједно са основицама доприноса који су плаћени по другим основима, достигне износ процењене највише годишње основице доприноса који објављује министар надлежан за послове финансија.

 

 

 

 

 

 

Извор: Ало.рс