ВЕСТ КОЈА ЋЕ ОБРАДОВАТИ СВЕ СРБЕ: Почиње ноћни живот, кафане, сплавови, клубови и свадбе

Из­ме­ње­на на­ред­ба Број гра­ђа­на ко­ји се мо­гу оку­пи­ти на јав­ном ме­сту, у отво­ре­ном или за­тво­ре­ном прос­то­ру, по­ве­ћан је са 50 на ду­пло ви­ше, што по­сле ви­ше ме­се­ци пау­зе омо­гу­ћа­ва ор­га­ни­зо­ва­ње …

Read More