Издвајамо Србија

ЕВРОПА ОКРЕЋЕ ПОГЛЕД НА ДРУГУ СТРАНУ: Радикални исламизам осваја “секуларну” Босну!

loading...

Са­ла­фис­ти у БиХ не­сме­та­но про­па­ги­ра­ју ра­ди­кал­ни ислам, ис­то­вре­ме­но се за арап­ске до­се­ље­ни­ке гра­де на­се­ља ко­ја вре­де ми­ли­оне долара, ме­ђу­тим за ток нов­ца ко­ји се у то ин­вес­ти­ра мо­же се ре­ћи све, осим да је тран­спа­рен­тан, наводи на свом сајту не­ма­чки лист “Фран­кфур­тер рун­дшау”, а преносе “Независне новине”

Бањалучки лист наводи да је ово је тек је­дан од де­се­так тек­сто­ва ко­је су у по­сле­дњих два­де­се­так да­на на­пи­са­ли не­ма­чки и аус­триј­ски ме­ди­ји о опа­снос­ти ра­ди­кал­ног исла­ми­зма и ве­ха­би­зма за уме­ре­не му­сли­ма­не у БиХ, али они и упо­зо­ра­ва­ју да је то по­тен­ци­јал­на опа­сност и за Евро­пу.

Наводи се да не­ма­чки ја­вни ра­дио-сер­вис “Дојчлан­дфунк” на сво­јој ин­тер­нет стра­ни­ци упо­зо­ра­ва да на до­ла­зак арап­ских до­се­ље­ни­ка у дие­ло­ве БиХ ко­ји пре­те­жно на­се­ља­ва­ју му­сли­ма­ни са скеп­сом гледају са­ми му­сли­ма­ни, за ко­је “Дојчлан­дфунк” на­во­ди да су уме­ре­ни и да не дие­ле по­гле­де на ислам ка­ко га про­по­ве­да­ју Ара­пи.

Упркос то­ме, ка­ко је ис­та­кну­то, у арап­ска ту­рис­ти­чка на­се­ља, ви­ле, шо­пинг цен­тре у ко­ји­ма је за­бра­њен ал­ко­хол и згра­де ин­вес­ти­ра­ју се ми­ли­они до­ла­ра арап­ског нов­ца.

– Осамдесет пет од­сто ви­ла већ је про­да­то, првен­стве­но куп­ци­ма из зе­ма­ља За­ли­ва: из Ку­вај­та, Ка­та­ра и Са­удиј­ске Ара­би­је. У сеп­тем­бру је је­дан ин­вес­ти­тор из Ду­ба­ија по­ло­жио ка­мен те­ме­љац за ту­рис­ти­чко на­се­ље од 140 хе­кта­ра ју­жно од Са­ра­је­ва. На­во­дни тро­шко­ви су пре­ко две ми­ли­јар­де евра- ис­ти­че се у тексту.

Осим до­се­ље­ни­ка, ис­та­кну­то је да је у 2016. “му­сли­ман­ски део БиХ” по­се­ти­ло више од 60.000 ту­рис­та из арап­ских зе­ма­ља.

– То­ком ле­та ули­це су пре­пу­не љу­ди из држа­ва За­ли­ва- на­води “Дојчлан­дфунк”.

Аус­триј­ски лист “Стан­дард” упо­зо­ра­ва да је мно­го сала­фис­та у БиХ обра­зо­ва­ње до­би­ло од дош­ља­ка из заливских држа­ва. “Стан­дард” ис­ти­че изја­ву по­ли­ти­ко­ло­га из Са­ра­је­ва Вла­де Ази­но­ви­ћа да дош­ља­ци са тих прос­то­ра не по­шту­ју ло­кал­не ислам­ске тра­ди­ци­је.

“Стан­дард” на­во­ди да је Ислам­ска за­је­дни­ца, са ре­ис-ул-уле­мом Ху­се­ином Ка­ва­зо­ви­ћем на че­лу, отво­ре­но упо­зо­ри­ла на опа­сност тих иде­оло­ги­ја за БиХ и Евро­пу и од држа­ве зва­ни­чно за­тра­жи­ла да се сви цен­три ко­ји ни­су дио Ислам­ске за­је­дни­це за­тво­ре. Та­ко­ђе, ка­ко ис­ти­че лист, ло­кал­ни му­сли­ма­ни су одлу­чни да за­држе сво­је ислам­ске тра­ди­ци­је, за ко­је сма­тра да мо­гу по­слу­жи­ти као по­зи­ти­ван мо­дел за Евро­пу.

Аустријски дневник та­ко­ђе ис­ти­че да је угош­ћа­ва­ње арап­ских ту­рис­та је­ди­ни извор при­хо­да за мно­ге сала­фис­те. Лист та­ко­ђе пра­ви ана­ли­зу ка­ко је до­шло до то­га да ове ра­ди­кал­не фор­ме исла­ма на­иђу на пло­дно тло у БиХ.

– Ка­да је пао со­ци­ја­ли­зам, нас­тао је иде­оло­шки ва­ку­ум ко­ји су по­ла­ко пре­узе­ле етно­на­ци­она­лис­ти­чке и верске ели­те. Ли­бе­рал­ни и се­ку­лар­ни гра­ђа­ни БиХ ове тен­ден­ци­је ви­де као пре­тњу и упо­зо­ра­ва­ју да ова­кви верско-по­ли­ти­чки по­кре­ти мо­гу да во­де да­љим по­де­ла­ма у друш­тву- на­во­ди “Стан­дард”.

Што се ти­че стра­них ин­вес­ти­то­ра, лист упо­зо­ра­ва да арап­ски ин­вес­ти­то­ри прие­те да преу­зму по­зи­ци­ју број је­дан од Аус­три­је, ко­ја је са­да нај­ве­ћи ин­вес­ти­тор. Упо­зо­ра­ва­ју да су држа­ве за­ли­ва и Тур­ска за­је­дно у 2015. го­ди­ни чи­ни­ле 26 од­сто уку­пних ин­вес­ти­ци­ја у БиХ, док је до ју­на про­шле го­ди­не тај број до­стигао чак 39 од­сто, преносе “Независне”.

Извор:Танјуг/Независне

Loading...
loading...
loading...