Србија

ПРОЦЕДУРА ЈЕ ЈАКО ЈЕДНОСТАВНА: Ево где треба да се пријавите АКО СТЕ НЕЗАПОСЛЕНИ да добијете ПАРЕ ОД ДРЖАВЕ!

Право на новчану накнаду имају сви незапослени који испуњавају одређене услове.

Постоје стриктна правила која се морају испоштовати, и уколико се све то одради, нема препреке за остварење права на месечну исплату.

Колико месеци ће исплата трајати, такође, зависи од више фактора. Особа има право на новац само под одређеним условима.

1. Пре свега, потребно је да је била осигурано најмање 12 месеци непрекидно или с прекидима у последњих 18 месеци.

2. Незапослени има право на новчану накнаду у случају престанка радног односа или престанка обавезног осигурања, уколико је до престанка радног односа дошло отказом од стране послодавца, кад услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла

(Особе које су се својевољно определиле за новчану накнаду или посебну новчану накнаду – у већем износу од висине отпремнине утврђене Законом о раду, немају права на новчану накнаду)

3. На новчану накнаду особа има право од првог дана престанка обавезног осигурања, ако се пријави и поднесе захтев Националној служби, и то у року од 30 дана од дана престанка радног односа или престанка осигурања.

(Незапосленом који поднесе захтев по истеку рока од 30 дана, новчана накнада припада од дана подношења захтева)

Право на новчану накнаду нема незапослени који поднесе захтев по истеку времена за које би му право на новчану накнаду припадало.

КАКО СЕ ОДРЕЂУЈЕ КОЛИКО НОВЦА ЋЕТЕ ДОБИТИ

Основица за утврђивање висине новчане накнаде јесте просечна зарада, односно плата или накнада зараде незапосленог у последњих шест месеци који претходе месецу у којем је престао радни однос, односно осигурање.

Новчана накнада утврђује се у висини од 50 одсто од основице. Новчана накнада не може бити виша од 160, нити нижа од 80 одсто минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду за месец у којем се врши исплата новчане накнаде.

У односу на дужину стажа, трајаће и дужина исплате накнаде:

– 6 месеци, ако незапослени има стаж осигурања од пет до 15 година
– 9 месеци, ако је стаж осигурања трајао 15 – 25 година
– 12 месеци (годину дана), ако је стаж дужи од 25 година

Само у изузетним случајевима накнада може да се добија 24 месеца – уколико незапосленом до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, недостаје до две године.

ГДЕ ТРЕБА ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ

Ако испуњавате ове услове, јавите се Националној служби за запошљавање.

Извор: Telegraf.rs