Свет

ЦЕЛА АМЕРИКА У НЕВЕРИЦИ: Шта је ово рекао Карлсон?

Фото: Х принтскрин

„Укра­ји­на мо­же да за­у­ста­ви Пу­ти­на?” Не мо­же. „НА­ТО је јак као ни­ка­да ра­ни­је?” Ни­је, кон­ста­ту­је по­зна­ти аме­рич­ки но­ви­нар

Аме­рич­ки но­ви­нар Та­кер Кар­лсон је на дру­штве­ним мре­жа­ма на­звао бе­сми­сли­ца­ма јед­ног лу­да­ка ре­чи аме­рич­ког пред­сед­ни­ка Џо­зе­фа Бај­де­на о Укра­ји­ни. Он је го­вор ше­фа Бе­ле ку­ће о ста­њу на­ци­је, ко­ји је одр­жан у Кон­гре­су, ока­рак­те­ри­сао и као нај­мрач­ни­ји го­вор ко­ји је одр­жао је­дан аме­рич­ки пред­сед­ник и оце­нио да он ни­је у аме­рич­ком ду­ху. Бај­де­на је на­звао окрут­ним и злоб­ним де­ма­го­гом.

Региструјте се на првој српској друштвеној мрежи Србсбук

Бај­ден је то­ком свог из­ла­га­ња оце­нио да „Укра­ји­на мо­же да за­у­ста­ви Пу­ти­на” уз аме­рич­ку по­др­шку. Аме­рич­ки пред­сед­ник је та­ко­ђе по­звао Кон­грес да утвр­ди и да му до­ста­ви на пот­пис на­црт за­ко­на о по­мо­ћи Ки­је­ву.

„Јед­на лаж за дру­гом. ’Укра­ји­на мо­же да за­у­ста­ви Пу­ти­на?’ Не, не мо­же. То тра­је већ ви­ше од две го­ди­не. ’НА­ТО је јак као ни­ка­да ра­ни­је?’ Не, то ни­је та­ко. То су бе­сми­сли­це јед­ног лу­да­ка”, ре­као је Кар­лсон.

Овај но­ви­нар сма­тра да је аме­рич­ки пред­сед­ник об­ја­снио да ње­гов глав­ни при­о­ри­тет не­ма ни­ка­кве ве­зе са Сје­ди­ње­ним Аме­рич­ким Др­жа­ва­ма, већ да је ње­гов глав­ни при­о­ри­тет сла­ње но­вих ми­ли­јар­ди до­ла­ра Укра­ји­ни. Кар­лсон је про­ту­ма­чио Бај­де­но­ве ре­чи као по­ли­ти­ку у ко­јој је пру­жа­ње по­мо­ћи Укра­ји­ни нај­ва­жни­је за ше­фа др­жа­ве.

„Ни­је му при­о­ри­тет за­у­ста­вља­ње ин­ва­зи­је нар­ко-кар­те­ла у на­шој зе­мљи, ко­ји кон­тро­ли­шу ве­ли­ку те­ри­то­ри­ју на ју­гу САД, ни­је при­о­ри­тет де­гра­ди­ра­ју­ћа еко­но­ми­ја, ко­ју сва­ко­га да­на ви­ди­те, ни­су ни раз­ру­ше­не шко­ле у ко­ји­ма де­ца уоп­ште не мо­гу да уче”, ис­та­као је Кар­лсон, пре­но­си Спут­њик.

У го­во­ру о ста­њу на­ци­је у аме­рич­ком Кон­гре­су, Бај­ден је ре­као да су сло­бо­да и де­мо­кра­ти­ја на­пад­ну­ти и код ку­ће и у ино­стран­ству. Го­вор је тра­јао сат и осам ми­ну­та, а то­ком из­ла­га­ња је ви­ше пу­та пре­ки­дан уз­ви­ци­ма и оп­ту­жба­ма да ла­же.

Извор: Политика